Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωστοποίησε το πρόγραμμα ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Η ανάρτηση δασικών χαρτών θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ευρύτατη δημοσιοποίηση της ανάρτησης καθώς και της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Οι Δασικοί Χάρτες αναρτώνται στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα επισυναπτόμενα στο φάκελο δικαιολογητικά για την υποβολή της αντίρρησης είναι τα παρακάτω:

1) Υπογεγραμμένη η φόρμα αντιρρήσεων αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου

2) Το αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου

3) Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους ή φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα

4) Στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (συμβολαιογραφικά έγγραφα, Ε9 κ.λπ.)

5) Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

6) Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ισχυροποιεί την αμφισβήτηση του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, όπως τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας κ.λπ.

Η φόρμα αντιρρήσεων και το αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου ένα 24ωρο μετά την πληρωμή του ειδικού τέλους.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών κατατίθενται στα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), μαζί με απαραίτητα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Το κόστος για την ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη ξεκινάει από 35€ (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε αντίρρηση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης, η βασική τεκμηρίωση της αντίρρησης βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας με αιτιολογική έκθεση μιας σελίδας, η σύνταξη του αναλογικού φακέλου αντίρρησης και η αποστολή του φακέλου στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ. Ειδικές τιμές προσφέρονται για περισσότερες από μία αντιρρήσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Για την υποστήριξη αντίρρησης κατά των Δασικών Χαρτών, μια ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας με στερεοσκοπική παρατήρηση τοποθετημένη επί αυτών την επίδικη έκταση και ορθώς τεκμηριωμένη βάσει της ισχύουσας Δασικής Νομοθεσίας ξεκινάει από 200€ (χωρίς ΦΠΑ). Το τελικό κόστος εξαρτάται από τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος παραγγελίας των αεροφωτογραφιών. Η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης Φωτοερμηνείας εξαρτάται από την κάθε περίπτωση χωριστά και εκπονείται μόνο εφόσον προκύψουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τον μη δασικό χαρακτήρα εκτάσεων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Η Αίτηση Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος είναι μια διαδικασία με την οποία μπορείτε να αιτηθείτε την διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη ατελώς.

Οι αιτήσεις αυτές:

  • διορθώνουν προφανή σφάλματα τεχνικής φύσης ή φωτοερμηνείας,
  • εξετάζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο από τις τοπικές αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και
  • εφόσον υπάρχει συμφωνία για το πρόδηλο του σφάλματος, γίνεται η σχετική διόρθωση.

Προσοχή! Οι αιτήσεις Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις ουσιαστικής αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στην Υ.Α. 153394/919/12.04.2017. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να την υποβάλει ως αντίρρηση, πληρώνοντας και το τέλος που αναλογεί σε αυτήν.

Η Αίτηση Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος υποβάλλεται με δύο τρόπους:

  • ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, για όσο διάστημα διαρκεί η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.
  • αυτοπροσώπως στις τοπικές Διευθύνσεις Δασών.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια με αυτά της υποβολής αντιρρήσεων.