Τα δάση αναψυχής είναι μια κατηγορία προστατευόμενων φυσικών περιοχών που ο σκοπός ύπαρξης τους είναι η ανθρώπινη αναψυχή και κατά δεύτερο λόγο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η βλάστηση, η ομορφιά του τοπίου, η ύπαρξη αξιόλογης χλωρίδας και πανίδας, οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, τα στάσιμα ή ρέοντα ύδατα είναι μεγάλης αξίας και προσφέρονται για αναψυχή. Τα δάση αυτά μπορεί να περιέχουν και σπάνια είδηενδημικά είδη ή είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Με γνώμονα τα παραπάνω μελετάμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαχείρισης του φυσικού αυτού πλούτου με βασική προϋπόθεση την προστασία του και την καλύτερη ανάδειξή του προς τους επισκέπτες.