Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια επιστημονική και τεχνική μελέτη, που έχει ως σκοπό αφενός την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και αφετέρου την πλήρη καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.
Ειδικότερα βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με την περιβαλλοντική μελέτη είναι:
  • Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
  • Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
  • Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης των φυσικών πόρων.
  • Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.
  • Η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
  • Η προστασία της ατμόσφαιρας.
  • Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου.
  • Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.
  • Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων και έργων για την προστασία των φυσικών αποδεκτών.