Μελέτη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αντιπυρικής προστασίας και της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων.
Γενικό Σχέδιο
  • Προμελέτη
  • Μελέτη υφιστάμενη φυσική και κοινωνική κατάσταση
  • Προτεινόμενα μέτρα
Αναγνωριστική Μελέτη
  • Τεχνική έκθεση
  • Χάρτες, διαγράμματα και σχέδια κατασκευής των προκατασταλτικών έργων και εργασιών
  • Προϋπολογισμός
Οριστική Μελέτη