Σκοπός της Agro Forest είναι η υποστήριξη των αγροτών μέσω παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
Επιτυγχάνεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με παράλληλη ελαχιστοποίηση κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

Πρωτογενής Παραγωγή
 • Βελτίωση των αποδόσεων.
 • Μείωση κινδύνων για την καλλιέργεια.
 • Μείωση κόστους εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).
 • Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον Γεωργικές
  Πρακτικές.
 • Ορθολογική Χρήση Νερού, Λιπασμάτων και Ζωικών Αποβλήτων.
 • Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία.
 • Κλιματική Αλλαγή – Αξιοποίηση Αποβλήτων, Παραπροϊόντων.
 • Ενισχύσεις για τη Γεωργία, το Περιβάλλον και το Κλίμα – Βιολογική Γεωργία.
 • Εκσυγχρονισμός Εκμεταλλεύσεων – Βελτίωση Βιωσιμότητας / Ανταγωνιστικότητας.
 • Κίνδυνοι σε Γεωργία και Κτηνοτροφία και Διαχείρισή τους.
 • Εργασιακή Ασφάλεια.
 • Σχεδιασμός της Εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Διοίκηση και Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων – Τεχνικές Καλλιέργειας – Νέες Τεχνολογίες.
Καθετοποιημένες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Σε επίπεδο καθετοποιημένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων τυποποίησης παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης για την ορθή πρακτική διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι έως και τη διάθεση.

Η ορθή διαχείριση των αγροτικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των απωλειών με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων τυποποίησης με συνέπεια τη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Με γνώση της μετασυλλεκτικής φυσιολογίας (ρυθμός αναπνοής, αιθυλένιο, διαπνοή κ.α) των οπωροκηπευτικών, των βιολογικών & περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στη ζωή των προϊόντων οι ειδικοί σύμβουλοι της Agro Forest παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών και ζημιών οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.