Η υπηρεσία αυτή αφορά δημόσια έργα υποδομών και συγκεκριμένα τη διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών.

  • Κυκλοφοριακή ανάλυση.
  • Κυκλοφοριακός φόρτος, χωρητικότητα, σύνθεση της κυκλοφορίας, ταχύτητα, αντιστάσεις & ορατότητα.
  • Γεωμετρική μελέτη του δρόμου: τεχνικά στοιχεία οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών.
  • Μελέτη χάραξης του δρόμου. Αρχές χάραξης της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής.
Στάδια μελέτης:
  • αναγνωριστική μελέτη
  • προμελέτη, οριστική μελέτη
  • κτηματολόγιο.