Το πρότυπο ISO 22000:2018 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα ποιότητας και αφορά την προστασία του καταναλωτή μέσω της παραγωγής τροφίμων τα οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση της επιχείρησης τροφίμων καθώς και των δημοσίων αρχών, αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2018 τη νέα έκδοση του προτύπου για την Ασφάλεια των τροφίμων: «ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων», η οποία αντικαθιστά την έκδοση του 2005.

Το ISO 22000:2018 ενσωματώνει τις:
 • Απαιτήσεις του HACCP.
 • Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης.
Που εφαρμόζεται;

Το  ISO 22000:2018 εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Πλεονεκτήματα:
 • Απόδειξη δέσμευσης επιχείρησης για ασφάλεια τροφίμων.
 • Δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Αναγνώριση και έλεγχο των σημείων σε λειτουργίες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τα τρόφιμα.
 • Μείωση και εξάλειψη πιθανών ανακλήσεων προϊόντων και αντιδικιών.
 • Προστασία εμπορικού σήματος.
 • Αναγνώριση και εφαρμογή αποτελεσματικού ελέγχου και παρακολούθησης.
 • Διαβεβαίωση ύπαρξης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της επιχείρησης.
 • Βοηθάει στη ανάπτυξη συστήματος άμυνας για την επιχείρηση, σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
 • Ισχυρή εταιρική εικόνα.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
 • Το σήμα της Πιστοποίησης προσδίδει αναγνωρισιμότητα και ευκολία διάθεσης των προϊόντων.
 • Πλήρης συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία.