Λεπτομερείς μελέτες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για ανάπλαση και εγκατάσταση δασικής βλάστησης σε περιοχές που χρήζει αναδάσωση, είτε λόγω φυσικής καταστροφής είτε για λόγους ανάπλασης.
Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα απαραίτητα κριτήρια όπως:
 • Φυσικές – εδαφικές – κοινωνικές συνθήκες
 • Γεωγραφική θέση – όρια
 • Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση
 • Κλιματικές – μετεωρολογικές συνθήκες
 • Γεωλογικές – πετρογραφικές – εδαφολογικές συνθήκες
 • Μορφές δασοπονικής εκμετάλλευσης
 • Προστατευόμενες περιοχές
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς
 • Δημογραφικές συνθήκες
 • Πανίδα
 • Ανθρωπογενές περιβάλλον

Σχέδιο ανάπτυξης αναδασώσεων

 • Σκοπός των αναδασώσεων
 • Επιλογή δασοπονικών ειδών
 • Τεχνικές φύτευσης και προετοιμασίας χώρου
 • Ποσότητες φυτών
 • Συντήρηση
 • Προστασία
 • Βοηθητικά έργα
 • Χωρο-χρονοδιάγραμμα

Οικονομικά και τεχνικά στοιχεία αναδάσωσης

 • Τεχνική περιγραφή των εργασιών
 • Προμέτρηση εργασιών αναδάσωσης
 • Τιμολόγια εφαρμογής
 • Προϋπολογισμός