Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Yπομέτρου 3.1 – Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Προκηρυσσόμενο υπομέτρο Υπομέτρο 3.1

«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

1. Η αίτηση στήριξης αφορά στο σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής (ΒΠ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως εφαρμόζεται στην ελληνική επικράτεια με τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (ΥΑ 2543/103240/2-10-2017 (ΦΕΚ 3529 Β’)).

2. Ο υποψήφιος δύναται να ενισχυθεί για τη συμμετοχή του στα ακόλουθα δύο είδη βιολογικής παραγωγής (εφεξής «είδη πιστοποίησης»), τα οποία θεωρούνται διακριτά για τους σκοπούς του υπομέτρου: αα) Βιολογική φυτική παραγωγή ββ) Βιολογική ζωική παραγωγή

3. Στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν μόνο οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 κατόπιν των υπ’ αρ. 130/5917/18-1-2017, 539/27369/20-2-2018 ή/και 4075/182059/31-12-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το ίδιο είδος πιστοποίησης (δράση του υπομέτρου 11.1) για το οποίο ήταν ενταγμένοι. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Φυτικής παραγωγής, ενώ οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Ζωικής παραγωγής. Εάν οι δικαιούχοι ήταν ενταγμένοι και στις δύο δράσεις του υπομέτρου 11.1 το έτος εφαρμογής 2019, δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για τα δύο ή για ένα από τα δύο είδη πιστοποίησης της Βιολογικής παραγωγής

1.2 Στόχοι του υπομέτρου

1. Το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας. Ειδικότερα, το υπομέτρο στοχεύει: 5

 • Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.
 • Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
 • Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

2. Το παρόν υπομέτρο συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 3 «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 3Α «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις».

πηγή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2020/prosklhsh5660_031120_metro3.1.pdf?fbclid=IwAR3eugUfxHILRdijyqHadsxhgvueRMxH8VqaYKgBR3_KqAh7hLSanIdunEY

Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την προσκόμιση διοικητικών πράξεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

σήμερα την 21 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (A΄ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών,

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της (οδός Ιωσήφ Ρωγών αριθμός 3, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200 για την προσκόμιση των σχετικών πράξεων.

Οι σχετικές διοικητικές πράξεις, που αφορά η παρούσα, είναι οι εξής:

Α. περίπτωση ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

 1. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.
 2. Aποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), της 2.3/ 13.3.1981 (Δ’ 138) ή της 24.4/ 3.5.1985 (Δ’ 181).
 3. Προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 του ν. 947/1979 (A΄ 169).
 4. Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης και τα διαγράμματα αυτών, των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών, που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α’ 33), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α’ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεων και άλλων μορφών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α’ 254) καθώς και Επιχειρηματικών Πάρκων της παραγράφου 1 εδάφια α’, β’, γ’, δ’, ε’ του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).
 5. Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του N.1337/1983 (Α’ 33), συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, ότι τα ακίνητα των ως άνω εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.

Β. παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

 1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
 3. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 4. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με το άρθρο Μόνο του ν. 3250/1924 (Α΄ 324), με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 5. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 6. Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
 7. Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
 8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
 9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.
 10. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.

Γ. ειδικά, για την εφαρμογή του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 οικοδομική άδεια εκδοθείσα προ της 11.6.1975

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη  κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί στο σύνολό τους από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ή με αίτημα προδήλου σφάλματος, διά των οποίων σκοπείται η εξαίρεση από τον δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την  εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975 επιφάνειας, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί). Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

 οικοδομική άδεια εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.
 3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
 4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ομοίως ως ανωτέρω η προσκόμιση των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον συνοδεύουν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλου σφάλματος, για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας εκδοθείσας πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αίτησης πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22.07.2020 ημέρα Τετάρτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 21.08.2020 ημέρα Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Αιτ/νία,ς (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Ιωσήφ Ρωγών, αριθμός 3, Μεσολόγγι, ΤΚ 30200,   τηλέφωνο 2631022536, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Νικήτας Μάζης
Δασολόγος με Α βαθμό

πηγή: https://dasarxeio.com/2020/07/22/84162/?fbclid=IwAR0GvqcRtlJRd6cKkwOhM2ayZqW53mjEQQBEtii4iLod1VBWB0MZ0driAV4

Δάση Αναψυχής

Τα δάση αναψυχής είναι μια κατηγορία προστατευόμενων φυσικών περιοχών που ο σκοπός ύπαρξης τους είναι η ανθρώπινη αναψυχή και κατά δεύτερο λόγο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η βλάστηση, η ομορφιά του τοπίου, η ύπαρξη αξιόλογης χλωρίδας και πανίδας, οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, τα στάσιμα ή ρέοντα ύδατα είναι μεγάλης αξίας και προσφέρονται για αναψυχή. Τα δάση αυτά μπορεί να περιέχουν και σπάνια είδηενδημικά είδη ή είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Με γνώμονα τα παραπάνω μελετάμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαχείρισης του φυσικού αυτού πλούτου με βασική προϋπόθεση την προστασία του και την καλύτερη ανάδειξή του προς τους επισκέπτες.

Πάρκα & Χώροι Πρασίνου

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, που λειτουργεί με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της αστικής ζωής. Είναι μια σύγχρονη μορφή τέχνης που αποσκοπεί στη δημιουργία χώρων πρασίνου, όπως πάρκα, ιδιωτικοί κήποι και άλλες αρχιτεκτονικές κατασκευές λειτουργικής φύσης, για ανάπαυση και αναψυχή.

Με βάση τους κανόνες σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής μελέτης και φυτοτεχνίας σχεδιάζουμε αρμονικούς και λειτουργικούς χώρου πρασίνου με σεβασμό στο περιβάλλον αξιοποιώντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:
 • Πρότυπα οικογενειακά πάρκα
 • Παιδότοποι
 • Ξενοδοχεία
 • Θεματικά πάρκα
 • Roofgarden
 • Χώροι πρασίνου πόλεων
 • Iδιωτικοί κήποι
Δημόσια έργα

Στην Agro Forest αναλαμβάνουμε και ολοκληρώνουμε έργα πρασίνου όλων των επιπέδων, ανεξαρτήτου μεγέθους και δυσκολίας.

Ιδιωτικά έργα

Η Agro Forest ασχολείται με την κατασκευή και συντήρηση κήπων, χώρων πρασίνου, την κατασκευή πράσινων δωμάτων (ταρατσόκηποι) και βεραντών. Ειδικότητα μας είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ενός σπιτιού και του κήπου (διαμόρφωση κήπου, κατασκευή κήπου). Για μας κάθε χώρος πρασίνου είναι ιδιαίτερος και μοναδικός αφού συνεργαζόμαστε μαζί σας και υλοποιούμε το σχέδιο βασισμένο στην δική μας τεχνογνωσία αλλά και στις δικές σας απαιτήσεις σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές ανάγκες του χώρου.

Φυτοτεχνική Διαμόρφωση

Αναλαμβάνουμε μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης κάθε περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό την επίτευξη μιας επιθυμητής εικόνας αλλά και την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του έργου.

Για την περαίωση του έργου ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 • Μετρήσεις
 • Φωτογραφίες
 • Προτάσεις
 • Προσχέδια
 • Τελική μελέτη

Αντιπυρική Προστασία

Μελέτη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αντιπυρικής προστασίας και της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων.
Γενικό Σχέδιο
 • Προμελέτη
 • Μελέτη υφιστάμενη φυσική και κοινωνική κατάσταση
 • Προτεινόμενα μέτρα
Αναγνωριστική Μελέτη
 • Τεχνική έκθεση
 • Χάρτες, διαγράμματα και σχέδια κατασκευής των προκατασταλτικών έργων και εργασιών
 • Προϋπολογισμός
Οριστική Μελέτη

Δασική Οδοποιία

Η υπηρεσία αυτή αφορά δημόσια έργα υποδομών και συγκεκριμένα τη διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών.

 • Κυκλοφοριακή ανάλυση.
 • Κυκλοφοριακός φόρτος, χωρητικότητα, σύνθεση της κυκλοφορίας, ταχύτητα, αντιστάσεις & ορατότητα.
 • Γεωμετρική μελέτη του δρόμου: τεχνικά στοιχεία οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών.
 • Μελέτη χάραξης του δρόμου. Αρχές χάραξης της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής.
Στάδια μελέτης:
 • αναγνωριστική μελέτη
 • προμελέτη, οριστική μελέτη
 • κτηματολόγιο.

   Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

   Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια επιστημονική και τεχνική μελέτη, που έχει ως σκοπό αφενός την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και αφετέρου την πλήρη καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.
   Ειδικότερα βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με την περιβαλλοντική μελέτη είναι:
   • Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
   • Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
   • Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης των φυσικών πόρων.
   • Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.
   • Η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
   • Η προστασία της ατμόσφαιρας.
   • Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου.
   • Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.
   • Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων και έργων για την προστασία των φυσικών αποδεκτών.

     Μελέτες Αναδασώσεων

     Λεπτομερείς μελέτες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για ανάπλαση και εγκατάσταση δασικής βλάστησης σε περιοχές που χρήζει αναδάσωση, είτε λόγω φυσικής καταστροφής είτε για λόγους ανάπλασης.
     Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα απαραίτητα κριτήρια όπως:
     • Φυσικές – εδαφικές – κοινωνικές συνθήκες
     • Γεωγραφική θέση – όρια
     • Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση
     • Κλιματικές – μετεωρολογικές συνθήκες
     • Γεωλογικές – πετρογραφικές – εδαφολογικές συνθήκες
     • Μορφές δασοπονικής εκμετάλλευσης
     • Προστατευόμενες περιοχές
     • Ιδιοκτησιακό καθεστώς
     • Δημογραφικές συνθήκες
     • Πανίδα
     • Ανθρωπογενές περιβάλλον

     Σχέδιο ανάπτυξης αναδασώσεων

     • Σκοπός των αναδασώσεων
     • Επιλογή δασοπονικών ειδών
     • Τεχνικές φύτευσης και προετοιμασίας χώρου
     • Ποσότητες φυτών
     • Συντήρηση
     • Προστασία
     • Βοηθητικά έργα
     • Χωρο-χρονοδιάγραμμα

     Οικονομικά και τεχνικά στοιχεία αναδάσωσης

     • Τεχνική περιγραφή των εργασιών
     • Προμέτρηση εργασιών αναδάσωσης
     • Τιμολόγια εφαρμογής
     • Προϋπολογισμός

     Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης

     Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
     Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες, νομικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις, προκειμένου να παρέχει σε όλους μας περιβαλλοντικά οφέλη που περιλαμβάνουν το καθαρό νερό, τον καθαρό αέρα και ένα υγιές φυσικό περιβάλλον.

     Η Agro Forest μπορεί να συμβουλέψει και να βοηθήσει τον παραγωγό να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να κινείται εντός των πλαισίων της ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

     Παραδείγματα περιβαλλοντικών κανόνων
     Απαγορεύσεις
     • Μην απορρίπτετε απόβλητα στην ύπαιθρο.
     • Μη θέτετε σε λειτουργία μια βιομηχανική εγκατάσταση
      χωρίς περιβαλλοντική άδεια.
     Υποχρεώσεις
     • Τα απόβλητα πρέπει να παραδίδονται σε όσους παρέχεται το δικαίωμα συγκομιδής ή επεξεργασίας τους.
     • Οι συνθήκες που καθορίζονται σε μια βιομηχανική ή άλλη άδεια πρέπει να τηρούνται.

     Call Now ButtonΚλείστε Ραντεβού