Μελέτες Αναδασώσεων

Λεπτομερείς μελέτες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για ανάπλαση και εγκατάσταση δασικής βλάστησης σε περιοχές που χρήζει αναδάσωση, είτε λόγω φυσικής καταστροφής είτε για λόγους ανάπλασης.
Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα απαραίτητα κριτήρια όπως:
 • Φυσικές – εδαφικές – κοινωνικές συνθήκες
 • Γεωγραφική θέση – όρια
 • Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση
 • Κλιματικές – μετεωρολογικές συνθήκες
 • Γεωλογικές – πετρογραφικές – εδαφολογικές συνθήκες
 • Μορφές δασοπονικής εκμετάλλευσης
 • Προστατευόμενες περιοχές
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς
 • Δημογραφικές συνθήκες
 • Πανίδα
 • Ανθρωπογενές περιβάλλον

Σχέδιο ανάπτυξης αναδασώσεων

 • Σκοπός των αναδασώσεων
 • Επιλογή δασοπονικών ειδών
 • Τεχνικές φύτευσης και προετοιμασίας χώρου
 • Ποσότητες φυτών
 • Συντήρηση
 • Προστασία
 • Βοηθητικά έργα
 • Χωρο-χρονοδιάγραμμα

Οικονομικά και τεχνικά στοιχεία αναδάσωσης

 • Τεχνική περιγραφή των εργασιών
 • Προμέτρηση εργασιών αναδάσωσης
 • Τιμολόγια εφαρμογής
 • Προϋπολογισμός

Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες, νομικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις, προκειμένου να παρέχει σε όλους μας περιβαλλοντικά οφέλη που περιλαμβάνουν το καθαρό νερό, τον καθαρό αέρα και ένα υγιές φυσικό περιβάλλον.

Η Agro Forest μπορεί να συμβουλέψει και να βοηθήσει τον παραγωγό να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να κινείται εντός των πλαισίων της ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Παραδείγματα περιβαλλοντικών κανόνων
Απαγορεύσεις
 • Μην απορρίπτετε απόβλητα στην ύπαιθρο.
 • Μη θέτετε σε λειτουργία μια βιομηχανική εγκατάσταση
  χωρίς περιβαλλοντική άδεια.
Υποχρεώσεις
 • Τα απόβλητα πρέπει να παραδίδονται σε όσους παρέχεται το δικαίωμα συγκομιδής ή επεξεργασίας τους.
 • Οι συνθήκες που καθορίζονται σε μια βιομηχανική ή άλλη άδεια πρέπει να τηρούνται.

Υπηρεσίες Αγροτικού Συμβούλου

Σκοπός της Agro Forest είναι η υποστήριξη των αγροτών μέσω παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
Επιτυγχάνεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με παράλληλη ελαχιστοποίηση κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

Πρωτογενής Παραγωγή
 • Βελτίωση των αποδόσεων.
 • Μείωση κινδύνων για την καλλιέργεια.
 • Μείωση κόστους εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).
 • Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον Γεωργικές
  Πρακτικές.
 • Ορθολογική Χρήση Νερού, Λιπασμάτων και Ζωικών Αποβλήτων.
 • Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία.
 • Κλιματική Αλλαγή – Αξιοποίηση Αποβλήτων, Παραπροϊόντων.
 • Ενισχύσεις για τη Γεωργία, το Περιβάλλον και το Κλίμα – Βιολογική Γεωργία.
 • Εκσυγχρονισμός Εκμεταλλεύσεων – Βελτίωση Βιωσιμότητας / Ανταγωνιστικότητας.
 • Κίνδυνοι σε Γεωργία και Κτηνοτροφία και Διαχείρισή τους.
 • Εργασιακή Ασφάλεια.
 • Σχεδιασμός της Εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Διοίκηση και Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων – Τεχνικές Καλλιέργειας – Νέες Τεχνολογίες.
Καθετοποιημένες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Σε επίπεδο καθετοποιημένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων τυποποίησης παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης για την ορθή πρακτική διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι έως και τη διάθεση.

Η ορθή διαχείριση των αγροτικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των απωλειών με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων τυποποίησης με συνέπεια τη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Με γνώση της μετασυλλεκτικής φυσιολογίας (ρυθμός αναπνοής, αιθυλένιο, διαπνοή κ.α) των οπωροκηπευτικών, των βιολογικών & περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στη ζωή των προϊόντων οι ειδικοί σύμβουλοι της Agro Forest παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών και ζημιών οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Δηλώσεις ΟΣΔΕ

H Agro Forest στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους αγρότες, έχει πιστοποιηθεί ως φορέας Α’ για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Με ασφάλεια, εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία βρισκόμαστε κοντά στον αγρότη πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά την δήλωση εκμετάλλευσης καλλιέργειας

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη. Πρόκειται για μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Πράσινες Στέγες

Η Μελέτη χρήσεις της τεχνολογίας Φυτεμένων Δωμάτων (Green Roof Systems) που προσφέρουμε στην Agro Forest παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Από μελέτες που έχουν γίνει σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα απορρέουν ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη τεχνολογία:

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες βελτιώνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας παράγοντας οξυγόνο και φιλτράροντας τη σκόνη και τους ρύπους, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας μειώνοντας την κατά τόπους θερμοκρασία, συμβάλλουν στην δημιουργία βιοτόπων και στην ορθολογική διαχείριση του νερού.

Οφέλη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Οι πράσινες στέγες προσφέρουν θερμομόνωση και υγρομόνωση. Η χρήση των σωμάτων ψύξης και θέρμανσης μειώνεται. Μια Πράσινη Στέγη προστατεύει την υποκείμενη μόνωση της οροφής από φθορές και πολλαπλασιάζει τη διάρκεια ζωής της.

Κοινωνικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες, αξιοποιούν κενούς χώρους και τους μετατρέπουν σε χώρους αναψυχής. Δημιουργούν χώρους πρασίνου, κιόσκια, παιδότοπους χώρους κατάλληλους για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και ξεκούραση λειτουργώντας παράλληλα ως πόλος έλξης για τους περίοικους  και επιλέγοντας τους ως σημείο συνάντησης. Στις μεγαλουπόλεις οι ελεύθεροι χώροι εκλείπουν και θα μπορούσαν να συμπληρωθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Φυτεμένων Δωμάτων.

Αισθητικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες ομορφαίνουν τα κτίρια και αναβαθμίζουν τις πόλεις. Οι άχρωμες και χωρίς αισθητική ταράτσες γίνονται κήποι και οι τσιμεντένιες μεγαλουπόλεις μετατρέπονται σε οικολογικές πόλεις γεμάτες βιότοπους και με καθαρό περιβάλλον.

Επενδυτικά Οφέλη

Το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, τα μειωμένα έξοδα συντήρησης και η αισθητική αναβάθμιση οροφών και ακάλυπτων περιοχών, αποτελούν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα τα οποία ανεβάζουν την αξία κτιρίων, περιοχών και πόλεων.

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Στην Agro Forest η Μελέτη Πρασίνου ξεκινάει λαμβάνοντας υπόψιν τις λειτουργικές επιχειρησιακές και αισθητικές ανάγκες του πελάτη. Αντιμετωπίζεται ως αρμονική προσθήκη στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου, επεμβαίνουμε στον περιβάλλοντα χώρο με την δημιουργία παρτεριών, επιπέδων και με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να μεταμορφώσουμε έναν απλό εξωτερικό χώρο σε έναν προσωπικό παράδεισο. Η αρχιτεκτονική τοπίου ολοκληρώνεται με την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού.

Στάδια Μελέτης

Αυτοψία του χώρου και καταγραφή των αναγκών & επιθυμιών του πελάτη. Μέτρηση και αποτύπωση του χώρου. Παρουσίαση προμελέτης όπου σε συνεργασία με τον πελάτη αναλύεται η διαμόρφωση του χώρου.
Παράδοση τελικών σχεδίων & οικονομικής έκθεσης.

Ειδικευόμαστε στο να αναδεικνύουμε μικρούς κήπους δημιουργώντας την αίσθηση ενός μεγαλύτερου. Ενώ, οι μεγάλες εκτάσεις αποκτούν χαρακτήρα με την δημιουργία ποικιλίας φυτοκοινωνιών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο φυσικό τοπίο με αναρίθμητα είδη φυτών και χρωμάτων.

Δασικές Διαχειριστικές Μελέτες

Η Agro Forest αναλαμβάνει…

Μελέτες Διαχείρισης και Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
 • Διαχειριστικές Μελέτες
 • Πίνακες Υλοτομίας
 • Μελέτες Καθαρισμών
Μελέτες Αντιπυρικής Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
Μελέτες Αναδασώσεων
Μελέτες Αποκατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος
Μελέτες Δασικής Οδοποιίας και Δασικών Μεταφορικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες χάραξης δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες βελτίωσης δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
Μελέτες Δασικών Τεχνικών Έργων
Υδρονομικές Μελέτες
 • Μελέτες Διευθέτησης Χειμάρρων
 • Μελέτες Ορεινών Υδρονομικών Έργων
 • Μελέτες Αντιδιαβρωτικών και Αντιπλημμυρικών έργων
Μελέτες Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων
Μελέτες Σύνταξης Δασικών Χαρτών
Μελέτες Δασικής Αναψυχής
Μελέτες Διαχείρισης και Βελτίωσης Ορεινών Βοσκοτόπων.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι ένα δομημένο πλαίσιο διαχείρισης που σχεδιάζεται για να βοηθήσει μια επιχείρηση να μειώσει την επίδραση της στο περιβάλλον. Σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ότι προωθούν τη συνεχή βελτίωση και ενθάρρυνση των διάφορων οργανισμών – φορέων για συνεχή επαναξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων κατά την εφαρμογή των επιχειρηματικών τους πρακτικών.

Οικονομικά οφέλη

Υπάρχουν τρεις τρόποι όπου η ανάπτυξη και η πιστοποίηση ενός ΣΠΔ μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους.

 • Ο πρώτος είναι μέσω της βελτίωσης των μέτρων απόδοσης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν οι επιχειρηματικές πρακτικές αναθεωρούνται συστηματικά και αξιολογούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΠΔ.
 • Ο δεύτερος εξοικονόμησης χρημάτων μπορεί να προέλθει από τους μειωμένους περιβαλλοντικούς φόρους και τις μειωμένες ρυθμιστικές δαπάνες.
 • Τέλος, ένα ΣΠΔ μπορεί να μειώσει τις ασφαλιστικές δαπάνες επειδή η επιχείρηση σας εφαρμόζει σωστά την περιβαλλοντική διαχείρισή και έχετε λάβει μέτρα για την μείωση των σχετικών κινδύνων.
Ένα ΣΠΔ αποτελεί μία καλή ευκαιρία για μάρκετινγκ.

Η υιοθέτηση ενός ΣΠΔ αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να ενισχύσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας.

Συμμόρφωση με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ένα σημαντικό στοιχείο ενός ΣΠΔ είναι ότι η επιχείρηση σας εφαρμόζει την τρέχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ότι το ΣΠΔ εξασφαλίζει συμμόρφωση ακόμα κι αν εισάγονται κάποιες αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Το ΣΠΔ ελαχιστοποιεί τα πρόστιμα, τους φόρους, τις ποινικές διώξεις, και βοηθάει  την εταιρία σας να προβλέψει την εξέλιξη  της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να προσαρμοστεί σε αυτήν με έναν πιο αργό ρυθμό.

Μέτρα ΠΑΑ

Το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει 16 Μέτρα και 37 Υπομέτρα από τα οποία ορισμένα εξειδικεύονται σε 29 Δράσεις.

Διατηρείται η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, νέοι αγρότες, υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, εισάγονται, νέα σημαντικά Μέτρα που προωθούν δράσεις συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο δυνατότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων του χώρου της αγροτικής ανάπτυξης,  τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, με σκοπό τη σύνδεση γεωργικής  έρευνας και πράξης.


LEADER

Η προσέγγιση LEADER που εφαρμόζεται μέσω των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, αποκτά πέραν από τον πολυτομεακό και πολυταμειακό χαρακτήρα και συνιστά τις «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

1. Επενδυτικά/Επιχειρηματικά (παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων)

2. Αγροπεριβαλλοντικά (παρεμβάσεις που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων)

3. Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες (οριζόντιες παρεμβάσεις)

4. Δημόσιες Παρεμβάσεις (δημόσιες επενδύσεις)

5. LEADER/CLLD (παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων-Μέτρο 19)

Επιπλέον περιλαμβάνονται διακριτές κατηγορίες για το Μ20 Τεχνική Βοήθεια για την περίοδο 2014-2020 καθώς και για τις συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.


Επενδυτικά/Επιχειρηματικά

Στην κατηγορία Επενδυτικά/Επιχειρηματικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων ιδιωτικών επενδύσεων:

 • Μέτρο 3: Συστήματα ποιότητας
  Υπομέτρο 3.1 – Νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
  Υπομέτρο 3.2 – Πληροφόρηση και προώθηση από ομάδες παραγωγών
 • Μέτρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  Υπομέτρο 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης
  Υπομέτρο 4.2 – Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  Υπομέτρο 4.3 – Επενδύσεις σε υποδομές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 4.4 – Γεωργοπεριβαλλοντικές μη παραγωγικές επενδύσεις
 • Μέτρο 5: Πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές
  Υπομέτρο 5.1 – Προληπτικές δράσεις για τη μείωση των συνεπειών φυσικών καταστροφών
 • Μέτρο 6: Εκκίνηση επιχείρησης
  Υπομέτρο 6.1 – Νέοι γεωργοί
  Υπομέτρο 6.3 – Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Υπομέτρο 8.3 – Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 8.4 – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 8.6 – Επεξεργασία – εμπορία δασικών προϊόντων

Αγροπεριβαλλοντικά

Στην κατηγορία Αγροπεριβαλλοντικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων που ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 Καν (ΕΕ) 1306/2013 με προσανατολισμό στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή:

 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Υπομέτρο 8.1 – Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
  Υπομέτρο 8.2 – Εγκατάσταση-Συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων
 • Μέτρο 10: Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
 • Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία
  Υπομέτρο 11.1 – Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
  Υπομέτρο 11.2 – Διατήρηση βιολογικών πρακτικών
 • Μέτρο 12: Natura 2000 και Οδηγία για τα ύδατα
  Υπομέτρο 12.2 – Δασικές περιοχές του Natura 2000
 • Μέτρο 13: Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  Υπομέτρο 13.1 – Ορεινές περιοχές-Εξισωτική αποζημίωση
  Υπομέτρο 13.2 – Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
  Υπομέτρο 13.3 – Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες

Στην κατηγορία Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα,
υπομέτρα ή δράσεις οριζόντιων παρεμβάσεων:

 • Μέτρο 1: Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση
  Υπομέτρο 1.1 – Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων
 • Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  Υπομέτρο 2.3 – Επιμόρφωση των συμβούλων
 • Μέτρο 9: Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
 • Μέτρο 16: Συνεργασία
  Υπομέτρο 16.1 – 16.2 – Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας
  Υπομέτρο 16.1-16.5 – Συνεργασία για περιβαλλοντικές πρακτικές – κλιματική αλλαγή

Δημόσια Έργα

Στην κατηγορία Δημόσια Έργα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων δημοσίων επενδύσεων:

 • Μέτρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  Υπομέτρο 4.3 – Στήριξη σε υποδομές
 • Μέτρο 7: Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
  Υπομέτρο 7.1 – Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
  Υπομέτρο 7.3 – Ευρυζωνικές υποδομές
 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Yπομέτρο 8.3 – Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
  Υπομέτρο 8.4 – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
 • Μέτρο 10: Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  Υπομέτρο 10.2 − Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων

LEADER/CLLD

Στην κατηγορία LEADER/CLLD (Μέτρο 19), περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), καθώς και για τα Υπομέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών:  

 • Υπομέτρο 19.2 (Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) που απευθύνονται μέσω των προσκλήσεων των ΟΤΔ σε φορείς είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε σε Δημόσιους φορείς,
 • Υπομέτρο 19.3 (Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας, διακρατική και διατοπική και,
 • Υπομέτρο 19.4 που αφορά στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες και ενέργειες για εμψύχωση, των ΟΤΔ.

Τεχνική Βοήθεια

Στην κατηγορία Τεχνική Βοήθεια υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό που διέπει τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, οι προκηρύξεις της τεχνικής βοήθειας, οι αποφάσεις και πληροφορίες για τον κατάλογο προμηθευτών, καθώς και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσουν που απορρέουν από την υλοποίηση των πράξεων Τεχνικής Βοήθειας.


Στις Συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020, για τον καλύτερο προσανατολισμό του επισκέπτη αναφέρεται διπλή ονομασία, τα μέτρα όπως ήταν στην προηγούμενη περίοδο (2007-2013) αλλά και το αντίστοιχο Μέτρο, Υπομέτρο, Δράση στο οποίο αντιστοιχεί στο ΠΑΑ 2014-2020 και περιλαμβάνεται σύνδεση με το δικτυακό τόπο της προηγούμενης περιόδου όπου μπορεί να ανατρέξει κάποιος και να βρει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία.

ISO 9001:2015

Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 αποτελεί απόδειξη:

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες
  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος,
  συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.
Πλεονεκτήματα:

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας  των υπηρεσιών/προϊόντων για την ικανοποίηση νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων πελατών, κλπ
 • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
 • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
 • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Μείωση του κόστους που οφείλεται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
Call Now ButtonΚλείστε Ραντεβού