Δασική Οδοποιία

Η υπηρεσία αυτή αφορά δημόσια έργα υποδομών και συγκεκριμένα τη διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών.

 • Κυκλοφοριακή ανάλυση.
 • Κυκλοφοριακός φόρτος, χωρητικότητα, σύνθεση της κυκλοφορίας, ταχύτητα, αντιστάσεις & ορατότητα.
 • Γεωμετρική μελέτη του δρόμου: τεχνικά στοιχεία οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών.
 • Μελέτη χάραξης του δρόμου. Αρχές χάραξης της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής.
Στάδια μελέτης:
 • αναγνωριστική μελέτη
 • προμελέτη, οριστική μελέτη
 • κτηματολόγιο.

   Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

   Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια επιστημονική και τεχνική μελέτη, που έχει ως σκοπό αφενός την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και αφετέρου την πλήρη καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.
   Ειδικότερα βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με την περιβαλλοντική μελέτη είναι:
   • Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
   • Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
   • Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης των φυσικών πόρων.
   • Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.
   • Η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
   • Η προστασία της ατμόσφαιρας.
   • Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου.
   • Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.
   • Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων και έργων για την προστασία των φυσικών αποδεκτών.

     Μελέτες Αναδασώσεων

     Λεπτομερείς μελέτες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για ανάπλαση και εγκατάσταση δασικής βλάστησης σε περιοχές που χρήζει αναδάσωση, είτε λόγω φυσικής καταστροφής είτε για λόγους ανάπλασης.
     Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα απαραίτητα κριτήρια όπως:
     • Φυσικές – εδαφικές – κοινωνικές συνθήκες
     • Γεωγραφική θέση – όρια
     • Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση
     • Κλιματικές – μετεωρολογικές συνθήκες
     • Γεωλογικές – πετρογραφικές – εδαφολογικές συνθήκες
     • Μορφές δασοπονικής εκμετάλλευσης
     • Προστατευόμενες περιοχές
     • Ιδιοκτησιακό καθεστώς
     • Δημογραφικές συνθήκες
     • Πανίδα
     • Ανθρωπογενές περιβάλλον

     Σχέδιο ανάπτυξης αναδασώσεων

     • Σκοπός των αναδασώσεων
     • Επιλογή δασοπονικών ειδών
     • Τεχνικές φύτευσης και προετοιμασίας χώρου
     • Ποσότητες φυτών
     • Συντήρηση
     • Προστασία
     • Βοηθητικά έργα
     • Χωρο-χρονοδιάγραμμα

     Οικονομικά και τεχνικά στοιχεία αναδάσωσης

     • Τεχνική περιγραφή των εργασιών
     • Προμέτρηση εργασιών αναδάσωσης
     • Τιμολόγια εφαρμογής
     • Προϋπολογισμός

     Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης

     Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
     Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες, νομικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις, προκειμένου να παρέχει σε όλους μας περιβαλλοντικά οφέλη που περιλαμβάνουν το καθαρό νερό, τον καθαρό αέρα και ένα υγιές φυσικό περιβάλλον.

     Η Agro Forest μπορεί να συμβουλέψει και να βοηθήσει τον παραγωγό να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να κινείται εντός των πλαισίων της ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

     Παραδείγματα περιβαλλοντικών κανόνων
     Απαγορεύσεις
     • Μην απορρίπτετε απόβλητα στην ύπαιθρο.
     • Μη θέτετε σε λειτουργία μια βιομηχανική εγκατάσταση
      χωρίς περιβαλλοντική άδεια.
     Υποχρεώσεις
     • Τα απόβλητα πρέπει να παραδίδονται σε όσους παρέχεται το δικαίωμα συγκομιδής ή επεξεργασίας τους.
     • Οι συνθήκες που καθορίζονται σε μια βιομηχανική ή άλλη άδεια πρέπει να τηρούνται.

     Υπηρεσίες Αγροτικού Συμβούλου

     Σκοπός της Agro Forest είναι η υποστήριξη των αγροτών μέσω παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
     Επιτυγχάνεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με παράλληλη ελαχιστοποίηση κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

     Πρωτογενής Παραγωγή
     • Βελτίωση των αποδόσεων.
     • Μείωση κινδύνων για την καλλιέργεια.
     • Μείωση κόστους εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).
     • Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον Γεωργικές
      Πρακτικές.
     • Ορθολογική Χρήση Νερού, Λιπασμάτων και Ζωικών Αποβλήτων.
     • Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία.
     • Κλιματική Αλλαγή – Αξιοποίηση Αποβλήτων, Παραπροϊόντων.
     • Ενισχύσεις για τη Γεωργία, το Περιβάλλον και το Κλίμα – Βιολογική Γεωργία.
     • Εκσυγχρονισμός Εκμεταλλεύσεων – Βελτίωση Βιωσιμότητας / Ανταγωνιστικότητας.
     • Κίνδυνοι σε Γεωργία και Κτηνοτροφία και Διαχείρισή τους.
     • Εργασιακή Ασφάλεια.
     • Σχεδιασμός της Εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
     • Διοίκηση και Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων – Τεχνικές Καλλιέργειας – Νέες Τεχνολογίες.
     Καθετοποιημένες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

     Σε επίπεδο καθετοποιημένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων τυποποίησης παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης για την ορθή πρακτική διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι έως και τη διάθεση.

     Η ορθή διαχείριση των αγροτικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των απωλειών με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων τυποποίησης με συνέπεια τη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

     Με γνώση της μετασυλλεκτικής φυσιολογίας (ρυθμός αναπνοής, αιθυλένιο, διαπνοή κ.α) των οπωροκηπευτικών, των βιολογικών & περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στη ζωή των προϊόντων οι ειδικοί σύμβουλοι της Agro Forest παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών και ζημιών οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

     Δηλώσεις ΟΣΔΕ

     H Agro Forest στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους αγρότες, έχει πιστοποιηθεί ως φορέας Α’ για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
     Με ασφάλεια, εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία βρισκόμαστε κοντά στον αγρότη πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά την δήλωση εκμετάλλευσης καλλιέργειας

     Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη. Πρόκειται για μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

     Πράσινες Στέγες

     Η Μελέτη χρήσεις της τεχνολογίας Φυτεμένων Δωμάτων (Green Roof Systems) που προσφέρουμε στην Agro Forest παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Από μελέτες που έχουν γίνει σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα απορρέουν ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη τεχνολογία:

     Περιβαλλοντικά Οφέλη

     Οι πράσινες στέγες βελτιώνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας παράγοντας οξυγόνο και φιλτράροντας τη σκόνη και τους ρύπους, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας μειώνοντας την κατά τόπους θερμοκρασία, συμβάλλουν στην δημιουργία βιοτόπων και στην ορθολογική διαχείριση του νερού.

     Οφέλη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

     Οι πράσινες στέγες προσφέρουν θερμομόνωση και υγρομόνωση. Η χρήση των σωμάτων ψύξης και θέρμανσης μειώνεται. Μια Πράσινη Στέγη προστατεύει την υποκείμενη μόνωση της οροφής από φθορές και πολλαπλασιάζει τη διάρκεια ζωής της.

     Κοινωνικά Οφέλη

     Οι πράσινες στέγες, αξιοποιούν κενούς χώρους και τους μετατρέπουν σε χώρους αναψυχής. Δημιουργούν χώρους πρασίνου, κιόσκια, παιδότοπους χώρους κατάλληλους για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και ξεκούραση λειτουργώντας παράλληλα ως πόλος έλξης για τους περίοικους  και επιλέγοντας τους ως σημείο συνάντησης. Στις μεγαλουπόλεις οι ελεύθεροι χώροι εκλείπουν και θα μπορούσαν να συμπληρωθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Φυτεμένων Δωμάτων.

     Αισθητικά Οφέλη

     Οι πράσινες στέγες ομορφαίνουν τα κτίρια και αναβαθμίζουν τις πόλεις. Οι άχρωμες και χωρίς αισθητική ταράτσες γίνονται κήποι και οι τσιμεντένιες μεγαλουπόλεις μετατρέπονται σε οικολογικές πόλεις γεμάτες βιότοπους και με καθαρό περιβάλλον.

     Επενδυτικά Οφέλη

     Το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, τα μειωμένα έξοδα συντήρησης και η αισθητική αναβάθμιση οροφών και ακάλυπτων περιοχών, αποτελούν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα τα οποία ανεβάζουν την αξία κτιρίων, περιοχών και πόλεων.

     Αρχιτεκτονική Τοπίου

     Στην Agro Forest η Μελέτη Πρασίνου ξεκινάει λαμβάνοντας υπόψιν τις λειτουργικές επιχειρησιακές και αισθητικές ανάγκες του πελάτη. Αντιμετωπίζεται ως αρμονική προσθήκη στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου, επεμβαίνουμε στον περιβάλλοντα χώρο με την δημιουργία παρτεριών, επιπέδων και με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να μεταμορφώσουμε έναν απλό εξωτερικό χώρο σε έναν προσωπικό παράδεισο. Η αρχιτεκτονική τοπίου ολοκληρώνεται με την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού.

     Στάδια Μελέτης

     Αυτοψία του χώρου και καταγραφή των αναγκών & επιθυμιών του πελάτη. Μέτρηση και αποτύπωση του χώρου. Παρουσίαση προμελέτης όπου σε συνεργασία με τον πελάτη αναλύεται η διαμόρφωση του χώρου.
     Παράδοση τελικών σχεδίων & οικονομικής έκθεσης.

     Ειδικευόμαστε στο να αναδεικνύουμε μικρούς κήπους δημιουργώντας την αίσθηση ενός μεγαλύτερου. Ενώ, οι μεγάλες εκτάσεις αποκτούν χαρακτήρα με την δημιουργία ποικιλίας φυτοκοινωνιών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο φυσικό τοπίο με αναρίθμητα είδη φυτών και χρωμάτων.

     Δασικές Διαχειριστικές Μελέτες

     Η Agro Forest αναλαμβάνει…

     Μελέτες Διαχείρισης και Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
     • Διαχειριστικές Μελέτες
     • Πίνακες Υλοτομίας
     • Μελέτες Καθαρισμών
     Μελέτες Αντιπυρικής Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
     Μελέτες Αναδασώσεων
     Μελέτες Αποκατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος
     Μελέτες Δασικής Οδοποιίας και Δασικών Μεταφορικών Εγκαταστάσεων
     • Μελέτες χάραξης δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
     • Μελέτες βελτίωσης δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
     Μελέτες Δασικών Τεχνικών Έργων
     Υδρονομικές Μελέτες
     • Μελέτες Διευθέτησης Χειμάρρων
     • Μελέτες Ορεινών Υδρονομικών Έργων
     • Μελέτες Αντιδιαβρωτικών και Αντιπλημμυρικών έργων
     Μελέτες Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων
     Μελέτες Σύνταξης Δασικών Χαρτών
     Μελέτες Δασικής Αναψυχής
     Μελέτες Διαχείρισης και Βελτίωσης Ορεινών Βοσκοτόπων.

     Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

     Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι ένα δομημένο πλαίσιο διαχείρισης που σχεδιάζεται για να βοηθήσει μια επιχείρηση να μειώσει την επίδραση της στο περιβάλλον. Σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ότι προωθούν τη συνεχή βελτίωση και ενθάρρυνση των διάφορων οργανισμών – φορέων για συνεχή επαναξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων κατά την εφαρμογή των επιχειρηματικών τους πρακτικών.

     Οικονομικά οφέλη

     Υπάρχουν τρεις τρόποι όπου η ανάπτυξη και η πιστοποίηση ενός ΣΠΔ μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους.

     • Ο πρώτος είναι μέσω της βελτίωσης των μέτρων απόδοσης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν οι επιχειρηματικές πρακτικές αναθεωρούνται συστηματικά και αξιολογούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΠΔ.
     • Ο δεύτερος εξοικονόμησης χρημάτων μπορεί να προέλθει από τους μειωμένους περιβαλλοντικούς φόρους και τις μειωμένες ρυθμιστικές δαπάνες.
     • Τέλος, ένα ΣΠΔ μπορεί να μειώσει τις ασφαλιστικές δαπάνες επειδή η επιχείρηση σας εφαρμόζει σωστά την περιβαλλοντική διαχείρισή και έχετε λάβει μέτρα για την μείωση των σχετικών κινδύνων.
     Ένα ΣΠΔ αποτελεί μία καλή ευκαιρία για μάρκετινγκ.

     Η υιοθέτηση ενός ΣΠΔ αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να ενισχύσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας.

     Συμμόρφωση με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας.

     Ένα σημαντικό στοιχείο ενός ΣΠΔ είναι ότι η επιχείρηση σας εφαρμόζει την τρέχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ότι το ΣΠΔ εξασφαλίζει συμμόρφωση ακόμα κι αν εισάγονται κάποιες αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Το ΣΠΔ ελαχιστοποιεί τα πρόστιμα, τους φόρους, τις ποινικές διώξεις, και βοηθάει  την εταιρία σας να προβλέψει την εξέλιξη  της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να προσαρμοστεί σε αυτήν με έναν πιο αργό ρυθμό.

     Call Now ButtonΚλείστε Ραντεβού