Μέτρα ΠΑΑ

Το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει 16 Μέτρα και 37 Υπομέτρα από τα οποία ορισμένα εξειδικεύονται σε 29 Δράσεις.

Διατηρείται η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, νέοι αγρότες, υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, εισάγονται, νέα σημαντικά Μέτρα που προωθούν δράσεις συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο δυνατότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων του χώρου της αγροτικής ανάπτυξης,  τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, με σκοπό τη σύνδεση γεωργικής  έρευνας και πράξης.


LEADER

Η προσέγγιση LEADER που εφαρμόζεται μέσω των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, αποκτά πέραν από τον πολυτομεακό και πολυταμειακό χαρακτήρα και συνιστά τις «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

1. Επενδυτικά/Επιχειρηματικά (παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων)

2. Αγροπεριβαλλοντικά (παρεμβάσεις που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων)

3. Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες (οριζόντιες παρεμβάσεις)

4. Δημόσιες Παρεμβάσεις (δημόσιες επενδύσεις)

5. LEADER/CLLD (παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων-Μέτρο 19)

Επιπλέον περιλαμβάνονται διακριτές κατηγορίες για το Μ20 Τεχνική Βοήθεια για την περίοδο 2014-2020 καθώς και για τις συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.


Επενδυτικά/Επιχειρηματικά

Στην κατηγορία Επενδυτικά/Επιχειρηματικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων ιδιωτικών επενδύσεων:

 • Μέτρο 3: Συστήματα ποιότητας
  Υπομέτρο 3.1 – Νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
  Υπομέτρο 3.2 – Πληροφόρηση και προώθηση από ομάδες παραγωγών
 • Μέτρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  Υπομέτρο 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης
  Υπομέτρο 4.2 – Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  Υπομέτρο 4.3 – Επενδύσεις σε υποδομές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 4.4 – Γεωργοπεριβαλλοντικές μη παραγωγικές επενδύσεις
 • Μέτρο 5: Πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές
  Υπομέτρο 5.1 – Προληπτικές δράσεις για τη μείωση των συνεπειών φυσικών καταστροφών
 • Μέτρο 6: Εκκίνηση επιχείρησης
  Υπομέτρο 6.1 – Νέοι γεωργοί
  Υπομέτρο 6.3 – Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Υπομέτρο 8.3 – Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 8.4 – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 8.6 – Επεξεργασία – εμπορία δασικών προϊόντων

Αγροπεριβαλλοντικά

Στην κατηγορία Αγροπεριβαλλοντικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων που ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 Καν (ΕΕ) 1306/2013 με προσανατολισμό στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή:

 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Υπομέτρο 8.1 – Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
  Υπομέτρο 8.2 – Εγκατάσταση-Συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων
 • Μέτρο 10: Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
 • Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία
  Υπομέτρο 11.1 – Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
  Υπομέτρο 11.2 – Διατήρηση βιολογικών πρακτικών
 • Μέτρο 12: Natura 2000 και Οδηγία για τα ύδατα
  Υπομέτρο 12.2 – Δασικές περιοχές του Natura 2000
 • Μέτρο 13: Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  Υπομέτρο 13.1 – Ορεινές περιοχές-Εξισωτική αποζημίωση
  Υπομέτρο 13.2 – Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
  Υπομέτρο 13.3 – Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες

Στην κατηγορία Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα,
υπομέτρα ή δράσεις οριζόντιων παρεμβάσεων:

 • Μέτρο 1: Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση
  Υπομέτρο 1.1 – Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων
 • Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  Υπομέτρο 2.3 – Επιμόρφωση των συμβούλων
 • Μέτρο 9: Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
 • Μέτρο 16: Συνεργασία
  Υπομέτρο 16.1 – 16.2 – Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας
  Υπομέτρο 16.1-16.5 – Συνεργασία για περιβαλλοντικές πρακτικές – κλιματική αλλαγή

Δημόσια Έργα

Στην κατηγορία Δημόσια Έργα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων δημοσίων επενδύσεων:

 • Μέτρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  Υπομέτρο 4.3 – Στήριξη σε υποδομές
 • Μέτρο 7: Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
  Υπομέτρο 7.1 – Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
  Υπομέτρο 7.3 – Ευρυζωνικές υποδομές
 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Yπομέτρο 8.3 – Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
  Υπομέτρο 8.4 – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
 • Μέτρο 10: Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  Υπομέτρο 10.2 − Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων

LEADER/CLLD

Στην κατηγορία LEADER/CLLD (Μέτρο 19), περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), καθώς και για τα Υπομέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών:  

 • Υπομέτρο 19.2 (Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) που απευθύνονται μέσω των προσκλήσεων των ΟΤΔ σε φορείς είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε σε Δημόσιους φορείς,
 • Υπομέτρο 19.3 (Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας, διακρατική και διατοπική και,
 • Υπομέτρο 19.4 που αφορά στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες και ενέργειες για εμψύχωση, των ΟΤΔ.

Τεχνική Βοήθεια

Στην κατηγορία Τεχνική Βοήθεια υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό που διέπει τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, οι προκηρύξεις της τεχνικής βοήθειας, οι αποφάσεις και πληροφορίες για τον κατάλογο προμηθευτών, καθώς και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσουν που απορρέουν από την υλοποίηση των πράξεων Τεχνικής Βοήθειας.


Στις Συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020, για τον καλύτερο προσανατολισμό του επισκέπτη αναφέρεται διπλή ονομασία, τα μέτρα όπως ήταν στην προηγούμενη περίοδο (2007-2013) αλλά και το αντίστοιχο Μέτρο, Υπομέτρο, Δράση στο οποίο αντιστοιχεί στο ΠΑΑ 2014-2020 και περιλαμβάνεται σύνδεση με το δικτυακό τόπο της προηγούμενης περιόδου όπου μπορεί να ανατρέξει κάποιος και να βρει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία.

ISO 9001:2015

Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 αποτελεί απόδειξη:

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες
  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος,
  συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.
Πλεονεκτήματα:

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας  των υπηρεσιών/προϊόντων για την ικανοποίηση νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων πελατών, κλπ
 • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
 • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
 • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Μείωση του κόστους που οφείλεται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.

ISO 22000:2018

Το πρότυπο ISO 22000:2018 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα ποιότητας και αφορά την προστασία του καταναλωτή μέσω της παραγωγής τροφίμων τα οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση της επιχείρησης τροφίμων καθώς και των δημοσίων αρχών, αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2018 τη νέα έκδοση του προτύπου για την Ασφάλεια των τροφίμων: «ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων», η οποία αντικαθιστά την έκδοση του 2005.

Το ISO 22000:2018 ενσωματώνει τις:
 • Απαιτήσεις του HACCP.
 • Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης.
Που εφαρμόζεται;

Το  ISO 22000:2018 εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Πλεονεκτήματα:
 • Απόδειξη δέσμευσης επιχείρησης για ασφάλεια τροφίμων.
 • Δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Αναγνώριση και έλεγχο των σημείων σε λειτουργίες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τα τρόφιμα.
 • Μείωση και εξάλειψη πιθανών ανακλήσεων προϊόντων και αντιδικιών.
 • Προστασία εμπορικού σήματος.
 • Αναγνώριση και εφαρμογή αποτελεσματικού ελέγχου και παρακολούθησης.
 • Διαβεβαίωση ύπαρξης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της επιχείρησης.
 • Βοηθάει στη ανάπτυξη συστήματος άμυνας για την επιχείρηση, σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
 • Ισχυρή εταιρική εικόνα.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
 • Το σήμα της Πιστοποίησης προσδίδει αναγνωρισιμότητα και ευκολία διάθεσης των προϊόντων.
 • Πλήρης συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία.

HACCP

Η νομοθεσία των τροφίμων και ποτών υποχρεώνει κάθε επιχείρηση τροφίμων με παραγωγική διαδικασία να εφαρμόζει σύστημα HACCP.

Το σύστημα αυτό ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο με το οποίο ελέγχονται όλοι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή ενός τροφίμου. Η μελέτη HACCP εκπονείται μόνο από επιστήμονα στον τομέα των τροφίμων (Γεωπόνο, Τεχνολόγο τροφίμων, Χημικό τροφίμων) και αποτελεί μία σιγουριά για τον  επιχειρηματία ότι τα προϊόντα που προσφέρει στους καταναλωτές είναι ασφαλή και ποιοτικά. Τα τελευταία χρόνια η μελέτη HACCP είναι πολύ διαδεδομένη για έναν επιπλέον λόγο. Αποτελεί και διαφημιστικό εργαλείο, μιας και είναι συνώνυμο του “ελεγμένου ποιοτικού τροφίμου”.

Οι εταιρίες που εφαρμόζουν HACCP, μπορούν να εξάγουν στο εξωτερικό. Αν ενδιαφέρεστε να εξάγετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό πέρα από τη μελέτη HACCP μπορεί να ζητηθεί και πιστοποιητικό ISO 22000:2018.

Δασικοί Χάρτες

Μέσω της συγκεκριμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την τακτοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν από τη δασική νομοθεσία, με απώτερο στόχο αφενός τη διασφάλιση της καταβολής της βασικής σας ενίσχυσης αλλά και των λοιπών αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες προκύπτουν από τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα και από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, και αφετέρου την εξασφάλιση της συνέχισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Η Agro Forest προσφέρει προς ιδιώτες μία σειρά από υπηρεσίες που αφορούν χαρακτηρισμούς γεωτεμαχίων επί περιοχών με αναρτημένο Δασικό Χάρτη. Η εταιρεία αναλαμβάνει να το σύνολο των εργασιών από την αξιολόγηση των χαρακτηρισμών της έκτασης επί του Δ.Χ. και την δόμηση της βέλτιστης προσέγγισης για την υποβολή αντίρρησης μέχρι και την τελική υποβολή του φυσικού φακέλου και την παράσταση στην Επ.Ε.Α. 

Υπηρεσίες προς Αγρότες

Στην Agro Forest Παρέχουμε στον επαγγελματία αγρότη όλη την απαραίτητη ενημέρωση αναφορικά με τους χαρακτηρισμούς των αγροτεμαχίων του επί του αναρτημένου Δ.Χ. και τον κατευθύνει στην συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των κανονιστικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Εθνική Δασική και Αγροτική νομοθεσία.

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών

Φωτοερμηνεία και Αυθαίρετα, Ενστάσεις Δασικών Χαρτών και Αντιρρήσεις Αιγιαλού και Παραλίας.
Η φωτοερμηνεία είναι η εξέταση ενός αντικειμένου με στόχο την διερεύνηση μιας περιοχής για να εξαχθούν συμπεράσματα. Συμπεράσματα τόσο για τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των φυσικών ή ανθρωπογενών αντικειμένων αλλά και για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, με την χρήση αεροφωτογραφιών.

Η φωτοερμηνεία δίνει πληροφορίες για διάφορες χρονολογίες και απαντά στα εξής ερωτήματα :
 • Γεωμορφολογία και άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους .
 • Ορισμός γραμμής αιγιαλού στο παρελθόν.
 • Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου.
 • Γεωλογικά χαρακτήρα της περιοχής.
 • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις.
 • Χρήση και κάλυψη γης.
 • Εντοπισμός ιδιοκτησίας
 • Ένσταση στην ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.
 • Ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
 • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθήκη αυτών.

Τοπογραφική Αποτύπωση

Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα (για εκτός σχεδίου περιοχές) ή Διάγραμμα Οριζοντιογραφίας ή Υψομετρικό Διάγραμμα κ.α. είναι ένα Διάγραμμα -Σχέδιο που περιγράφει το έδαφος με τα χαρακτηριστικά του (ανάγλυφο, πρανή, ρέματα, ποτάμια, ακτή) και με αυτά που βρίσκονται πάνω σε αυτό (κτίρια συρματοπλέγματα, μανδρότοιχους, δρόμους όρια κατασκευές).

Υπηρεσίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης

 • Τοπογραφικό για Άδεια Οικοδομής σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές και σύμφωνα με τον πρόσφατο οικοδομικό κανονισμό.
 • Ένσταση Δασικών Χαρτών
 • Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Τοπογραφικό για την Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο

 • Καθορισμό οριογραμμής Ρεμάτων Οι χείμαρροι, τα ρυάκια, τα ρέματα που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) σε κατάλληλη κλίμακα (1:200 ή 1:500).
 • Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις για Μελέτες Εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλες ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμική, Ηλιακή, Υδραυλική, Παραγωγή βιομάζας.
Call Now ButtonΚλείστε Ραντεβού