ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26413 05712

image

Μέτρα ΠΑΑ

Το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει 16 Μέτρα και 37 Υπομέτρα από τα οποία ορισμένα εξειδικεύονται σε 29 Δράσεις.

Διατηρείται η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, νέοι αγρότες, υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Αγροτικού Συμβούλου

Σκοπός της Agro Forest είναι η υποστήριξη των αγροτών μέσω παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
Επιτυγχάνεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με παράλληλη ελαχιστοποίηση κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Αγροτικού Ρεύματος

Η Agro Forest αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει, όσον αφορά τη συλλογή των δικαιολογητικών που χρειάζονται, αλλά και στη διαδικασία που απαιτείται για την αδειοδότηση αγροτικού ρεύματος

Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ

ISO 9001:2015
ISO 22000:2018 & HACCP

image

Για πολλές επιχειρήσεις η πιστοποίηση των διαδικασιών ή της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν είναι μία απαραίτητη διαδικασία. Η Agro Forest έχει εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης & Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 & HACCP 

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26413 05712

image

Δασικοί Χάρτες

Μέσω της συγκεκριμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την τακτοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν από τη δασική νομοθεσία, με απώτερο στόχο αφενός τη διασφάλιση της καταβολής της βασικής σας ενίσχυσης αλλά και των λοιπών αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες προκύπτουν από τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα και από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, και αφετέρου την εξασφάλιση της συνέχισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών

Φωτοερμηνεία και Αυθαίρετα, Ενστάσεις Δασικών Χαρτών και Αντιρρήσεις Αιγιαλού και Παραλίας.
Η φωτοερμηνεία είναι η εξέταση ενός αντικειμένου με στόχο την διερεύνηση μιας περιοχής για να εξαχθούν συμπεράσματα. Συμπεράσματα τόσο για τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των φυσικών ή ανθρωπογενών αντικειμένων αλλά και για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, με την χρήση αεροφωτογραφιών.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφική Αποτύπωση

Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα (για εκτός σχεδίου περιοχές) ή Διάγραμμα Οριζοντιογραφίας ή Υψομετρικό Διάγραμμα κ.α. είναι ένα Διάγραμμα -Σχέδιο που περιγράφει το έδαφος με τα χαρακτηριστικά του (ανάγλυφο, πρανή, ρέματα, ποτάμια, ακτή) και με αυτά που βρίσκονται πάνω σε αυτό (κτίρια συρματοπλέγματα, μανδρότοιχους, δρόμους όρια κατασκευές).

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες – νομικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις – προκειμένου να παρέχει σε όλους μας περιβαλλοντικά οφέλη που περιλαμβάνουν το καθαρό νερό, τον καθαρό αέρα και ένα υγιές φυσικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Διαχειριστικές Μελέτες

Μελέτες Διαχείρισης και Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων

  • Διαχειριστικές Μελέτες
  • Πίνακες Υλοτομίας
  • Μελέτες Καθαρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια επιστημονική και τεχνική μελέτη, που έχει ως σκοπό αφενός την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και αφετέρου την πλήρη καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικη Τοπίου

Στην Agro Forest η Μελέτη Πρασίνου ξεκινάει λαμβάνοντας υπόψιν τις λειτουργικές επιχειρησιακές και αισθητικές ανάγκες του πελάτη. Αντιμετωπίζεται ως αρμονική προσθήκη στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου, επεμβαίνουμε στον περιβάλλοντα χώρο με την δημιουργία παρτεριών, επιπέδων και με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να μεταμορφώσουμε έναν απλό εξωτερικό χώρο σε έναν προσωπικό παράδεισο. Η αρχιτεκτονική τοπίου ολοκληρώνεται με την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Οδοποιία

Η υπηρεσία αυτή αφορά δημόσια έργα υποδομών και συγκεκριμένα τη διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26413 05712

image

Μελέτες Αναδασώσεων

Λεπτομερείς μελέτες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για ανάπλαση και εγκατάσταση δασικής βλάστησης σε περιοχές που χρήζει αναδάσωση, είτε λόγω φυσικής καταστροφής είτε για λόγους ανάπλασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπυρική Προστασία

Μελέτη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αντιπυρικής προστασίας και της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοτεχνική Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου

Αναλαμβάνουμε μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης κάθε περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό την επίτευξη μιας επιθυμητής εικόνας αλλά και την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Δάση Αναψυχής

Τα δάση αναψυχής είναι μια κατηγορία προστατευόμενων φυσικών περιοχών που ο σκοπός ύπαρξης τους είναι η ανθρώπινη αναψυχή και κατά δεύτερο λόγο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

Πάρκα & Χώροι Πρασίνου

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, που λειτουργεί με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της αστικής ζωής. Είναι μια σύγχρονη μορφή τέχνης που αποσκοπεί στη δημιουργία χώρων πρασίνου, όπως πάρκα, ιδιωτικοί κήποι και άλλες αρχιτεκτονικές κατασκευές λειτουργικής φύσης, για ανάπαυση και αναψυχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

image
Call Now ButtonΚλείστε Ραντεβού